Saturday, April 23, 2011

хуулиуд

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ
2002 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр Улаанбаатар хот
3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо
3.1.12.“Боловсролын нийгмийн ажилтан” гэж суралцагч, эцэг эх болон багшийн харилцаа, тэдний нийгмийн асуудлаар үнэлгээ хийх, ганцаарчилсан болон бүлэгт чиглэсэн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх замаар нийгмийн сөрөг үзэгдлээс хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх, тэдний төлөвшил, хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлдэг мэргэжилтэнг. /Энэ заалтыг 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар нэмсэн /

зураг

холбогдох байгууллагууд

мэдээ мэдээлэл